นายแพทย์ภัทรวุฒิ เรืองวานิช

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรวุฒิ เรืองวานิช ชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา การศึกษา : • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร : • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00 - 20.00 คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
เสาร์ 13.00 - 16.00 คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 

แพทย์หญิงลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์

ชื่อ : แพทย์หญิงลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ ชำนาญพิเศษ : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คลินิกสูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 คลินิกสูติ-นรีเวช
 

แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์

ชื่อ : แพทย์หญิงบุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์ ชำนาญพิเศษ : คลินิกสูติ-นรีเวช เฉพาะทาง : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00 - 20.00 คลินิกสูติ-นรีเวช
อังคาร 15.00 - 19.00 คลินิกสูติ-นรีเวช
ศุกร์ 17.00 - 19.00 คลินิกสูติ-นรีเวช
 

แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ

ชื่อ : แพทย์หญิงวรัญญา รัตนจำรูญ ชำนาญพิเศษ : - เฉพาะทาง : Check Up
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
อังคาร 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
พุธ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
พฤหัส 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 07.00 - 16.00 แผนกตรวจสุขภาพ