โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ Nursery Full Time / 1 อัตรา
3 พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER Full Time / 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยพยาบาล Ward 2 Full Time / 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยพยาบาล Check Up Full Time / 1 อัตรา
6 พยาบาลวิชาชีพ /ประสานสิทธิ์ลูกค้าประกัน Full Time / 1 อัตรา
7 เภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
8 ผู้ช่วยเภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
9 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
10 นักรังสีเทคนิค Part Time / 1 อัตรา
11 หัวหน้าแผนกบัญชี Full Time / 1 อัตรา
12 เจ้าหน้าที่บัญชี AP Full Time / 1 อัตรา
13 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Full Time / 1 อัตรา
14 Sales and Marketing Part Time / 2 อัตรา
15 เจ้าหน้าที่การตลาด Full Time / 1 อัตรา
16 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน Full Time / 1 อัตรา
17 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 5 อัตรา