โรงพยาบาลคามิลเลียน มีความประสงค์รับแพทย์ สาขาต่างๆ ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 อายุรแพทย์ (Med) Full Time / 1 อัตรา
2 แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Uro) Part Time / 1 อัตรา

โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ OPD Full Time / 2 อัตรา
3 พยาบาลวิชาชีพ Check Up Full Time / 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยพยาบาล Check Up Full Time / 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยพยาบาล OPD Full Time / 1 อัตรา
6 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
7 เทคนิคการแพทย์ Full Time / 1 อัตรา
8 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 6 อัตรา
9 เจ้าหน้าที่ทั่วไป แผนกโภชนาการ Full Time / 1 อัตรา
10 แม่ครัว Full Time / 1 อัตรา
11 เจ้าหน้าที่ซักรีด Full Time / 1 อัตรา
12 คนสวน Full Time / 1 อัตรา