โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 Full Time / 2 อัตรา
3 ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ OPD 1 Full Time / 1 อัตรา
4 พยาบาลวิชาชีพ OPD 2 Full Time / 1 อัตรา
5 เภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
6 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
7 นักรังสีเทคนิค Part Time / 1 อัตรา
8 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Full Time / 1 อัตรา
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล Full Time / 1 อัตรา
10 เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร Full Time / 1 อัตรา
11 เจ้าหน้าที่ซักรีด Full Time / 1 อัตรา
12 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 5 อัตรา
13 คนสวน Full Time / 1 อัตรา
14 แม่ครัว Full Time / 1 อัตรา

โรงพยาบาลคามิลเลียนมีความประสงค์รับแพทย์ สาขาต่างๆ ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 แพทย์อายุรกรรม Full Time หรือ Part Time / 1 อัตรา