โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ Nursery Full Time / 1 อัตรา
3 พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER Full Time / 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยพยาบาล IPD 2 Full Time / 1 อัตรา
5 เภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
6 ผู้ช่วยเภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
7 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
8 นักรังสีเทคนิค Part Time / 1 อัตรา
9 หัวหน้าแผนกบัญชี Full Time / 1 อัตรา
10 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Part Time / 1 อัตรา
11 Sales and Marketing Full Time / 2 อัตรา
12 พนักงานทั่วไป Full Time / 1 อัตรา
13 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 5 อัตรา