โรงพยาบาลคามิลเลียน เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด Full Time / 2 อัตรา
2 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 Full Time / 2 อัตรา
3 พยาบาลวิชาชีพ ER Full Time / 2 อัตรา
4 ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ OPD 1 Full Time / 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ER Full Time / 1 อัตรา
6 ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ Check Up Full Time / 1 อัตรา
7 เภสัชกร Full Time / 1 อัตรา
8 นักรังสีเทคนิค Full Time / 1 อัตรา
9 นักรังสีเทคนิค Part Time / 1 อัตรา
10 นักโภชนาการ Full Time / 1 อัตรา
11 หัวหน้าแผนกบัญชี Full Time / 1 อัตรา
12 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ Full Time / 1 อัตรา
13 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Full Time / 1 อัตรา
14 เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าองค์กร Full Time / 1 อัตรา
15 เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (ด่วน) Full Time / 1 อัตรา
16 เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ด่วน) Full Time / 1 อัตรา
17 เจ้าหน้าที่ซักรีด Full Time / 1 อัตรา
18 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ด่วน) Full Time / 5 อัตรา
19 คนสวน Full Time / 1 อัตรา
20 แม่ครัว Full Time / 2 อัตรา

โรงพยาบาลคามิลเลียนมีความประสงค์รับแพทย์ สาขาต่างๆ ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 แพทย์อายุรกรรม Full Time หรือ Part Time / 1 อัตรา