แพคเกจฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการเหมาจ่าย

ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการ ต่อ เดือน
( บาท )
• ห้องเดี่ยว ฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ 55,000
• ห้องคู่ ฝากเลี้ยงและดูแลผู้สูงอายุ 40,000