วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00 – 12.00 คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ