ราคาเหมาจ่าย  900  บาท
(สำหรับเด็กแรกเกิด – 18 ปี)

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2185-1444 ต่อ 122,123