1. เงื่อนไขทั่วไป
  1.1 ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ฝ่ายสนับสนุนบริการ พร้อมยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 ถึง
  วันที่ 30 เมษายน  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
  1.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ชั้น 3 ตึกอันตน หมายเลขโทรศัพท์ 02 -1851444 ต่อ 350, 562-563
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
  2.1 สัญชาติไทย
  2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ใจรักบริการ
  2.3 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  2.5 ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับโรงพยาบาลคามิลเลียน
  2.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหาร หรือเคยได้รับการรับรอง Clean Food Good Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. หลักฐานประกอบใบสมัคร
  3.1  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ชุด
  3.3  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  3.4  ใบรับรองแพทย์
  3.5  สำเนาเอกสารประกาศนียบัตรการสุขาภิบาล ( ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  3.6  รายการอาหารที่จำหน่าย จำนวน  1  ชุด
  – ราคาเจ้าหน้าที่
  – ราคาผู้รับบริการ
 1. ขั้นตอนการพิจารณา และผลการพิจารณา
  4.1  คัดเลือกโดยคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลมิลเลียน
  4.2  ผู้สมัครฯ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และเสนอรายการอาหารกับคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลมิลเลียน ระหว่างวันที่ 6 – 10
  พฤษภาคม  2562  โดยโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายผู้สมัครฯ อีกครั้ง
  4.3  ประกาศผล 1 มิถุนายน 2562 โดยติดป้ายประกาศของโรงพยาบาลคามิลเลียน และจะโทรศัพท์แจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ
  4.4  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องวางเงินมัดจำ 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อรอทำสัญญา  หากไม่วางเงินมัดจำภายใน 7 วันหลังจากทราบ
  ผลคัดเลือก  ทางโรงพยาบาลฯ ขอตัดสิทธิ์ทันที
  4.5  กรณีวางเงินมัดจำแล้วต้องทำสัญญากับทางโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 15  มิถุนายน  2562  หากไม่มาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่
  กำหนด โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินมัดจำ และจะเรียกผู้สมัครฯ ที่ได้รับคัดเลือกลำดับต่อไปมาแทน
 1. การทำสัญญา
  5.1  เอกสารการทำสัญญา จัดเตรียมมา 2  ฉบับ  ดังนี้
  – สัญญา จำนวน  2  ฉบับ
  – สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2  ฉบับ
  – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  2  ฉบับ
  5.2  สัญญาเช่าบริเวณร้านอาหารชั้น G ตึกอันตน  มีอายุ 2 ปี  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 (หากผ่านการประเมิน
  จากพิจารณาจากโรงพยาบาลฯ จะต่อสัญญาออกไปตามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย)
  5.3   ผู้ประกอบการต้องชำระค่าบำรุงสถานที่เป็นรายเดือนๆละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 1 – 5  ของทุกเดือน  โดยใน
  เดือนแรกให้ชำระค่าบำรุงสถานที่ของเดือนปัจจุบันและล่วงหน้าของเดือนถัดไปอีก 1 เดือน พร้อมทั้งจ่ายค่าประกันของเสียหาย
  จำนวน 50,000 บาท( ห้าหมื่นบาทถ้วน)     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  90,000 บาท  ( เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินค่าบำรุงสถานที่ที่ชำระ
  ล่วงหน้า 1 เดือน หากสัญญาสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกสัญญา  ในเดือนสุดท้ายผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าบำรุงสถานที่จะหักจาก
  ที่ชำระไว้ล่วงหน้าแทน  ส่วนค่าประกันของเสียหายจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่มีทรัพย์สินของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายเท่า
  นั้น  หากมีชำรุดเสียหายจะหักเงินค่าประกันของเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซม  และจะคืนส่วนที่เหลือจากซ่อมแซมภายใน  30
  วันหลังจากซ่อมแซมแล้วเสร็จ
  5.4  ผู้ประกอบการต้องชำระค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้าทุกเดือนตามเลขมิเตอร์จริงให้กับโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1 – 5 ของเดือนถัดไป
  5.5  เวลาจำหน่ายอาหารทุกวัน เวลา 00 – 17.00 น.  หรือหากต้องการหยุดให้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย  15  วัน
  5.6  ต้องใช้อุปกรณ์หรือกล่องใส่อาหารที่ปลอดสารพิษ (ห้ามใช้โฟม) เช่น กล่องกระดาษลดโลกร้อน หรือกล่องชานอ้อย เป็นต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลคามิลเลียน  โทร. 0-2185-1444 ต่อ 562, 563, 350