October 20, 2017
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

October 20, 2017
ชื่อ : แพทย์หญิงพิชญา อมรวรารักษ์ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 12.00 – 17.00 คลินิกจักษุ อังคาร 12.00 – 17.00 คลินิกจักษุ  
August 1, 2016
นพ.ชัยสิทธิ์-ใบไม้

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ อังคาร 17.00 – 19.00 คลินิกจักษุ พฤหัสบดี 15.30 – 16.30 คลินิกจักษุ  
August 1, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ เสาร์ 11.00 – 12.00 คลินิกจักษุ อาทิตย์ 11.00 – 12.00 คลินิกจักษุ  
August 1, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์เพชร พิศาลก่อสกุล

August 1, 2016
ชื่อ : นายแพทย์เพชร พิศาลก่อสกุล ชำนาญพิเศษ : จักษุ เฉพาะทาง : คลินิกจักษุ วัน เวลา สถานที่ พฤหัสบดี 13.00 – 14.30 คลินิกจักษุ