October 20, 2017
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

October 20, 2017
ชื่อ : แพทย์หญิงกษิรา สายพรชัย ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวหนัง วัน เวลา สถานที่ อังคาร 09.00 – 12.00 คลินิกผิวหนัง เสาร์ 09.00 – 12.00 คลินิกผิวหนัง  
November 9, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ

November 9, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวหนัง วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 10.00 – 12.00 คลินิกผิวหนัง ศุกร์ 09.00 – 11.00 คลินิกผิวหนัง  
August 3, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์

August 3, 2016
ชื่อ : นายแพทย์ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์ ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง เฉพาะทาง : คลินิกผิวหนัง วัน เวลา สถานที่ พุธ 10.00 – 11.00 คลินิกผิวหนัง