August 2, 2016
21. นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ

August 2, 2016
ชื่อ : นายแพทย์วุฒิชัย ตั้งนรารัชชกิจ ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา วัน เวลา สถานที่ พุธ 10.00 – 11.30 คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา พฤหัสบดี 10.00 – 11.30 คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา  
August 2, 2016
รูปวางรายชื่อแพทย์-01

ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ

August 2, 2016
ชื่อ : ศาสตราจารย์จเร ผลประเสริฐ ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทวิทยา เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา วัน เวลา สถานที่ จันทร์ 09.00 – 10.00 คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา เสาร์ 12.30 – 14.00 คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา